หมายเลข๑๘๙ในโรมัน

หมายเลข 189 ในระบบของโรมันคือ CLXXXIX ค่ะ

ประเทศไทย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฐานะพระราชาภิกษุบรมนารีรัชกาลที่ 9 หรือ ร. 9 จึงมีการตั้งชื่อใหม่ให้กับประเทศ และขึ้นเนมเป็น “ประเทศไทย” ในปี พ.ศ. 2474 ต่างจากชื่อเดิมที่ใช้เรียกว่า สยาม ซึ่งเป็นชื่อที่จำเป็นต้องมีตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จนถึงในรัชสมัย.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการลอยกระทงในเทศกาลประเพณีสงกรานต์, การประลองออกกำลังกายมวยไทย, หรือการเที่ยวสยามคืนเมืองของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั่วโลก อีกทั้งยังมีธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยอีกมากมาย เช่น การสร้างพระบารมีใหญ่ พระราชวังกรุงเทพมหานคร, สวนราชนัดดา, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม, ประเทศไทยก็มีแนวโน้มในด้านสังคมและการเมืองที่ซับซ้อน เช่น การสร้างสันติภาพในสภาที่เซ็งเป็นภาพวงวารผู้ใหญ่จนถึงประชาชน และปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ดังนั้น ประเทศไทยมีความเป็นหนึ่งเป็นที่ยอมรับในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม, ประเพณี, ศิลปะ, ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, และสังคมและการเมือง ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนต้องการทราบและประทับใจ.