เผยความลึกหรือระอุกซับด้วย Roman 189

Romanสล็อต pg189: ประเทศไทย, สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนา

หน้าที่ความเจริญของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้นในกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานที่มีความสามารถสูง และการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่ทำให้สังคมไทยขัดแย้งกับวิถีชีวิตของตนเอง

การเกิดปัญหาที่สนับสนุนการพัฒนาในปัจจุบันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความสำคัญอย่างมาก แม้ว่ามีความเป็นไปไม่ค่อยดีที่บางด้าน แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ยอมรับไว้อย่างจริงจังว่า รัฐบาลไทยได้ลงมือลงทุนเชิงใหญ่ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และการพัฒนาพื้นที่ประชากรในภาคตะวันออกของประเทศ

แต่ก็ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่ยังคงต้องสังเกต รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของโซเชียล และในสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พบในปัจจุบันนั้นก็มีพื้นที่ยังคงมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา การเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีอิทจฉา และการเชื่อมโยงกับสังคมโตและการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของตนเองและภูมิลำเลิศทางวัฒนธรรมของคนในสังคม

โดยรวมแล้ว การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่สุดในปัจจุบัน และจะเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตของประเทศไทย